KRKONOŠSKÝ CANICROSS / DOLNÍ KALNÁ / 22. 10. 2022 PRAVIDLA ZÁVODU

 • Krkonošského canicrossu se smí zúčastnit pouze fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu. Zúčastnit se může osoba starší 15 let, osoby mladší 15 let (včetně) musí mít podepsaný písemný souhlas zákonného zástupce – tento odevzdá při prezenci.
 • V případě přihlášení do závodu přes www.stopnito.cz musí být platba provedena do 14 dnů od registrace, v opačném případě dojde ke zrušení registrace.
 • V případě neúčasti závodníka se startovné nevrací, startovní číslo lze přepsat na jinou osobu. S přepisem závodníků se prosím obracejte písemně na e-mail: krkonosskycanicross@gmail.com, tam vše společně vyřešíme.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní zodpovědnost za jeho případné zranění či smrt v průběhu závodu. Organizátor dále při účasti závodníka nenese žádnou právní zodpovědnost za zničení či poškození materiálu či vybavení v průběhu závodu. 
 • Každému závodníkovi se doporučuje zajistit si pro den závodu úrazové připojištění.
 • Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 • Závodník je povinen dbát veškerých organizačních a zabezpečovacích pokynů organizátora.
 • Organizátor závodu nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození měřícího čipu, jež bude závodníkovi přidělen. V případě ztráty či poškození měřícího čipu je závodník povinen uhradit vzniklou škodu.
 • Závodník, který způsobí škodu sobě, jinému účastníku akce, organizátorům či osobám blízce spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.
 • Závodník bude vpuštěn na trať pouze s řádně připevněným měřícím čipem a startovním číslem.
 • Organizátor závodu si vyhrazuje právo změnit datum či místo konání závodu, případně jej i úplně zrušit, pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci. Startovné se v tomto případě nevrací. 
 • Závod se koná za každého počasí. V případě odstoupení od závodu/nedokončení závodu je závodník povinen toto neprodleně sdělit organizátorovi.
 • Na trati platí striktní zákaz odhazování odpadků v jiném, než organizátorem vyhrazeném prostoru! Taktéž platí v celém zázemí závodu. 
 • Ceny se předávají pouze v den závodu.
 • Veškeré obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci organizátora nebo jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Přihlášením se do závodu dává závodník svolení k pořízení a zveřejnění obrazových a zvukových záznamů pro potřeby pořadatele. 
 • Všechna pravidla a podmínky má organizátor právo kdykoliv změnit, doplnit nebo upřesnit vzhledem k aktuálním podmínkám. Taktéž si vyhrazuje právo kdykoliv měnit informace uvedené na webu. 
 

Dodatek pravidel pro canicrossové závodníky

Závodník může závodit se psem jakékoliv velikosti a plemene, kastrovaného či ne, pokud splňuje následující podmínky:

 • pes je starší 12 měsíců
 • nehárá (zahrnuje období 1 týdne před a po období hárání)
 • kojící feny a feny od 2. měsíce březosti se nesmí zúčastnit závodu
 • má identifikační čip (tato povinnost se netýká psů označených tetováním před 3. červencem 2011)
 • má povinná očkování, minimálně proti vzteklině a kombinované očkování (DHPPiL) nebo kombinované očkování obsahující očkování proti vzteklině
 • dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, se zakazuje účast psů s kupírovanýma ušima
 • je zdravý, jeho fyzický stav neohrožuje jeho zdravotní stav/život počas konání závodu, má přiměřené společenské chování
 • pokud pes projeví agresivní chování, může pořadatel nařídit použití náhubku
 • po celou dobu závodu jsou závodník se psem spojeni sedákem, odpruženým vodítkem (délka vodítka v nataženém stavu maximálně 2 m) a postrojem – je zakázáno mít psa připevněného na obojku!

Po celou dobu konání závodu platí povinnost mít psa připnutého na vodítku.

Platí povinnost uklízet exkrementy po svém psovi po celém areálu!